Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Inspektorzy przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania jaj konsumpcyjnych.

Email Drukuj PDF

Celem kontroli była ocena prawidłowości oznakowania jaj spożywczych znajdujących się w obrocie detalicznym, a także kontrola legalności  prowadzonej działalności gospodarczej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przeprowadził 11 kontroli na terenie swojego działania. Kontrolą objęto:

·         3 sklepy wielkopowierzchniowe  w Zielonej Górze, w Gorzowie Wlkp., w Nowej Soli,

·         2 hurtownie zajmujące się sprzedażą detaliczną  jaj w Gorzowie Wlkp.,

·         pozostałe  placówki detaliczne: supermarket w Zielonej Górze, sklep wielobranżowy w Nowej Soli, 2 sklepy spożywcze w Sulęcinie, sklep spożywczy w Strzelcach Kraj., sklep spożywczy w Gorzowie Wlkp.

Podczas kontroli sprawdzono w 11 placówkach łącznie 36 partii jaj konsumpcyjnych. Kontrolą objęto jaja oznaczone klasą wagową : ,,S’’, ,,M’’, ,, L’’, ,,XL’’. Oceny prawidłowości oznakowania jaj konsumpcyjnych dokonano w oparciu o obowiązujące  przepisy.  

W powyższym zakresie sprawdzono:

·         ostemplowanie jaj konsumpcyjnych na skorupie:

Na ogółem skontrolowanych 36 partii stwierdzono, że 35 partii jaj było ostemplowane bezpośrednio na skorupie. Na poszczególnych skorupach jaj znajdowały się ostemplowania ( kod producenta ) zawierające oznaczenia systemu chowu kur, oznaczenia kodu państwa członkowskiego (PL dla Polski) i  weterynaryjny numer identyfikacyjny. Kontrolowana 1 partia jaj luzem w sklepie spożywczym  w (…) nie podlegała obowiązkowi stemplowania na skorupie, ponieważ jaja te Powiatowy Lekarz Weterynarii zakwalifikował do sprzedaży bezpośredniej. Właściciel placówki handlowej będący jednocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego, zobowiązany został przez w/w organ weterynaryjny do umieszczania na opakowaniach nazwiska i adresu właściciela gospodarstwa rolnego oraz  nadanego numeru weterynaryjnego.

·         oznakowanie na zewnętrznej stronie opakowań jednostkowych  w handlu detalicznym :

Ogółem skontrolowano 30 partii jaj, z czego zakwestionowano 17 partii jaj. Były to:

 -1 partia jaj świeżych  a’ 10 szt.  W oznakowaniu  nie podano nazwy i adresu producenta lub paczkującego, kodu zakładu pakowania . Na  opakowaniach w/w jaj podane były trzy  klasy wagowe, lecz nie było zaznaczone na opakowaniu, do jakiej klasy zostały one zaszeregowane, nie objaśniono podanego na skorupie jaj kodu producenta, a  na opakowaniu nie podano metody chowu.

-1 partia  jaj świeżych  a’ 6 szt. W oznakowaniu podana była tylko data minimalnej trwałości, natomiast nie podano: nazwy i adresu producenta lub paczkującego, kodu zakładu pakowania, liczby zapakowanych jaj, klasy jakości,  klasy wagowej, objaśnienia kodu producenta, oznaczenia metody chowu i nie było podanego zalecenia odnośnie właściwego składowania jaj po zakupie tj. przechowywania jaj w warunkach chłodniczych. Jaja te oferowane były do sprzedaży w sklepie spożywczym  w (…) Ustalono, że Firma Handlowa zajmująca się pakowaniem jaj nie posiadała wymaganego uprawnienia do pakowania jaj. Właściciel firmy zaprzestał dalszego pakowania jaj.

- 1 partia jaj świeżych a’ 10 szt., oznaczone datą minimalnej trwałości 20.12.08 r. W oznakowaniu nie podano : nazwy i adresu producenta lub paczkującego, kodu zakładu pakowania, objaśnienia znajdującego się na jajku kodu producenta, nie podano zalecenia odnośnie właściwego składowania jaj tj. przechowywania w warunkach chłodniczych i nie podano klasy wagowej.

 -1 partia jaj świeżych a’ 10 szt., oznaczona datą minimalnej trwałości 29.12.08 r. W oznakowaniu nie podano metody chowu, klasy jakości, nie objaśniono znajdującego się na jajku kodu producenta, podano nieaktualny kod zakładu pakowania ( nr fermy ); jaja te na opakowaniach miały podane trzy klasy wagowe, lecz nie zaznaczono, do której klasy zostały zaszeregowane. Ustalono, że zarówno jedna  jak i druga partia posiadały wydłużoną datę minimalnej trwałości. I tak pierwsza partia posiadała wydłużoną datę o 18 dni,  natomiast druga partia posiadała wydłużoną datę minimalnej trwałości o 27 dni. W czasie kontroli ustalono, że w/w partie  jaj zostały zapakowane do opakowań dostarczonych przez w/w firmę drobiu bezpośrednio  w hurtowni. Według Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego, załączonego przez fermę drobiu (….) do w/w dostawy jaj, wynika, że  jaja te posiadały ustaloną datę minimalnej trwałości do 02.12.08 r. Jak ustalono, daty na opakowaniach jaj umieszczono bezpośrednio w hurtowni.

 -1 partia jaj świeżych a’ 10 szt. W oznakowaniu  nie objaśniono podanego na jajku kodu producenta.

- 1 partia jaj świeżych a’ 10 szt. W oznakowaniu nie objaśniono kodu producenta oraz zamieszczono deklarację żywieniową dotyczącą zawartości witamin i składników mineralnych, ale nie podano, jakie ilości poszczególnych witamin i  składników mineralnych  jaja zawierają. Ponadto na opakowaniu  podano, że schorzenia krwi według najnowszych badań nie mają bezpośredniego związku z ilością cholesterolu dostarczonego w pokarmach.

- 4 partie jaj świeżych a’ 6 szt.  i a’ 10szt. Na wszystkich 4 partiach jaj na górnej powierzchni opakowań  jednostkowych znajdował się rysunek przedstawiający 3 kury na tle zielonej trawy siedzące na jednym jajku. W górnym lewym rogu  opakowania znajdował się napis o treści ,, Z Naszej Zagrody’’. Według informacji zamieszczonej na opakowaniu, jaja oznaczone były metodą chowu ,, jaja z chowu klatkowego’’. Przedstawiona jak wyżej szata graficzna była sprzeczna z podaną metodą chowu (jaja z chowu klatkowego), a tym samym mogła wprowadzać konsumentów w błąd, co do pochodzenia jaj.

- 2 partia jaj wielozbożowych a’ 10 szt. W odniesieniu do tej partii jaj sugerowano wprowadzanie klienta w błąd co do podanej nazwy. Jaja te oznaczono jako jaja pochodzące z chowu  klatkowego.

- 1 partia jaj a’ 10 szt. W oznakowaniu tych jaj sugerowano specjalne właściwości zdrowotne.  

- 1 partia jaj świeżych a’ 10 szt. Na opakowaniu umieszczona była szata graficzna sugerująca błędne pochodzenie produktu (kury na wolnym wybiegu) Według informacji  zamieszczonej na opakowaniu jaja oznaczone były metodą chowu ,, jaja z chowu klatkowego’’ Taki sposób prezentacji w/w jaj mógł wprowadzać konsumentów w błąd co do  pochodzenia jaj.

- 1 partia jaj polskich a’ 30 szt. W oznaczeniu brak było informacji dotyczącej wyjaśnienia podanego na skorupie kodu producenta.

- 1 partia jaj  wiejskich a’ 10 szt.. została zakwestionowana ze względu na wprowadzenie konsumenta w błąd co do pochodzenia tych jaj. Były one z chowu klatkowego.

- 1 partia świeżych a’ 6 szt.  zakwestionowana z uwagi na brak informacji dotyczącej wyjaśnienia podanego na skorupie kodu producenta. Oferowano je w sklepie wielobranżowym w Nowej Soli.

·         oznakowanie opakowań jednostkowych jaj przewożonych z państw trzecich:

W ofercie handlowej kontrolowanych  placówek  nie stwierdzono jaj  przywożonych z państw trzecich.

·         jaja sprzedawane luzem:

Na ogółem skontrolowanych 11 placówek  w 3  placówkach (w sklepie spożywczym w Sulęcinie, w 2 hurtowniach ze sprzedażą detaliczną jaj w Gorzowie Wlkp.) stwierdzono w ofercie handlowej jaja luzem. Ogółem skontrolowano 6 partii. W odniesieniu do wszystkich partii stwierdzono brak  wymaganych informacji dla konsumentów. I tak np., nie podano daty minimalnej trwałości, albo nie było żadnych informacji dla konsumentów, a mianowicie nie podano klasy jakości, klasy wagowej, oznaczenia metody chowu, objaśnienia znaczenia kodu producenta i daty minimalnej trwałości,

·         Ocena jakości i masy jaj w stosunku do zadeklarowanej kategorii wagowej.

Kontrolą objęto ogółem 10 partii jaj konsumpcyjnych nie stwierdzając nieprawidłowości w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji producenta.

·         Data minimalnej trwałości jaj.

Badanych 36 partii jaj nie posiadało  przekroczonych dat minimalnej trwałości.

·         Warunki przechowywania jaj konsumpcyjnych.

Skontrolowanych 36 partii jaj przechowywanych było w sposób właściwy, zgodny z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

·         Prawidłowość oznakowania towarów cenami.

Prawidłowość uwidaczniania informacji o cenach sprawdzono we wszystkich kontrolowanych placówkach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 3 placówkach. I tak:

 - w supermarkecie w (…), nie podano cen jednostkowych przy 2 partiach jaj oferowanych do sprzedaży

- w sklepie spożywczym w (…) nie podano ceny jednostkowej przy 1 partii jaj oferowanej do sprzedaży.

- w hurtowni ze sprzedażą detaliczną jaj w (…) stwierdzono, że przy 5 partiach jaj nie było wywieszek cenowych, a przy 2 partiach cen jednostkowych.

·         Legalność prowadzonej działalności:

Kontrolowane jednostki prowadziły działalność zgodnie z rejestrami sądowymi oraz zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oznakowane były poprzez podanie rodzaju prowadzonej działalności i oznaczenie przedsiębiorcy. W kontrolowanych jednostkach przestrzegane były postanowienia  art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia  2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), dotyczące przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich do celów  sanitarno - epidemiologicznych wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. W ogółem 11 skontrolowanych placówkach,  w 2 placówkach stwierdzono wagi z nieaktualnymi cechami legalizacji.    

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Ustalenia z kontroli były niezwłocznie omawiane z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ponadto w 6 przypadkach do przedsiębiorców skierowane zostały wystąpienia pokontrolne. W 8 przypadkach do dostawców jaj oznakowanych nieprawidłowo skierowano również wystąpienia pokontrolne.  O nieprawidłowościach dotyczących nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach, przesłano 1 informację do odpowiedniego Urzędu Miar. W jednym przypadku takiej informacji nie kierowano ze względu na  wymianę w czasie kontroli wagi z nieaktualną cechą na wagę z aktualną cechę legalizacji.

W czasie kontroli wydano 5 żądań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Niezależnie od powyższego o wynikach kontroli dotyczących niewłaściwego oznakowania jaj przekazano 8 informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych oraz 1 informację do organu weterynaryjnego. 

W toku przeprowadzanych kontroli nałożono 4 mandaty karne.

Analizując wyniki kontroli wprowadzania do obrotu  handlowego i oznakowania jaj konsumpcyjnych w skontrolowanych placówkach stwierdza się nieprawidłowości dotyczące znakowania jaj na opakowaniach jednostkowych. Istotnymi uchybieniami były: brak na opakowaniach nazwy i adresu producenta lub paczkującego, wskazania klasy wagowej , metody chowu, wyjaśnienia znajdującego się na skorupie jaj kodu producenta, pominięcie zalecenia odnośnie przechowywania jaj po zakupie, wydłużenie daty minimalnej trwałości, pakowanie jaj przez firmy nie posiadające uprawnień na ich pakowanie, brak wymaganych informacji dla konsumentów przy sprzedaży jaj luzem,  niezamieszczenie instrukcji wyjaśniających znaczenia użytych kodów, podawanie na  opakowaniach jednostkowych informacji dodatkowych wprowadzających konsumenta w błąd ( szata graficzna przedstawiająca kury na wolnym  wybiegu podczas gdy z oznakowania, wynikało że jest to chów klatkowy) oraz sugerowanie, że oferowany produkt posiada specjalne właściwości odróżniające go od innych obecnych na rynku.

Nieprawidłowości w znakowaniu opakowań powstały głównie w wyniku nie znajomości przepisów w tym zakresie bądź trudności w ich interpretacji.

Opracowała specjalista Aneta Dul

na podstawie informacji st. specjalisty Franciszki Mamzer

Tel. (095) 72-25-731

 

 

Druki do pobrania

Pierwszą pomoc uzyskasz na Infolinii Konsumenckiej 801 440 220
Suplementy diety - wspólna akcja 12 instytucji
Nie bądź jeleń, weź paragon
Vademecum Konsumenta
Jakie są rodzaje kredytów?
Od 1 listopada na sprzedawanych w Polsce oponach pojawią się obowiązkowe oznaczenia informujące o efektywności paliwowej, poziomie hałasu toczenia oraz przyczepności na mokrej nawierzchni. Wymogi te będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej
Obowiązek informowania o efektywności energetycznej wszystkich sprzedawanych w Polsce sprzętów elektrycznych i to nie tylko na etykietach ale także w materiałach promocyjnych – to niektóre zmiany wprowadzane przez wchodzące jutro w życie przepisy

Wyszukiwarka kontekstowa

Wyszukaj na stronie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Gościliśmy

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
http://www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl/main/index.html

GeoTrustReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zakupy w sieci

Wiadomości Celne

Zwalczanie nielegalnego hazardu
Kontrole stacji paliw

Czy znasz te znaki ?

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Warto czytać

W celu zapoznania się z polityką cookie zapraszamy tu.

Akceptuje pliki coockie dla tego serwisu

EU Cookie Directive Module Information